Ohjeita rakentamiseen

Yhdistyksen rakentamisohje

Rakentamista Herttoniemen siirtolapuutarhassa ohjeistaa Herttoniemen siirtolapuutarhan rakentamisohje (2021), joka on HSPY:n laatima ja Helsingin Rakennusviraston hyväksymä ohjeistus alueellamme. Allekirjoittaessaan palstan vuokrasopimuksen, mökkiläinen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ohjeistusta.

HSPY:n ohjeistus kokoaa yhteen erilaiset aluettamme koskevat ohjeistukset, joista keskeisimmät ovat Herttoniemen siirtolapuutarhan asemakaava, sekä kaupungin ohjeet Siirtolapuutarhoissa rakentaminen ja Siirtolapuutarhojen yhteiset pelisäännöt. Lisäksi HSPY:n ohje ottaa huomioon Herttoniemen siirtolapuutarhan erityispiirteet.

 

Yhdistyksen suostumuksen hakeminen

Kaikkeen rakentamiseen (mökki, mökin ulkoasu, rakennelmat) siirtolapuutarhapalstalla on haettava ennen rakennustoimenpiteen alkamista yhdistyksen kirjallinen suostumus. Tämä koskee myös isompia korjaustöitä (mökin maalaus, kattohuopa, laudoitus, ym.). Työt palstalla saa aloittaa vasta, kun yhdistyksen rakennustoimikunta ja tarvittaessa hallitus on antanut suostumuksensa toimenpiteelle.

Yhdistyksen suostumista haetaan tällä lomakkeella. Täytä se huolellisesti ja hanki tarvittavat liitteet, kuten tarvittaessa naapurien kuuleminen (lomake).

Yhdistys valvoo rakentamista ja pitää rakennustoimenpiteistä kirjaa. Yhdistyksellä on oikeus puuttua luvattomaan tai myönnetystä luvasta poikkeavaan rakentamiseen sekä keskeyttää työt.

Kysymykset ja hakemukset: hspy.rakentaminen@gmail.com

 

Mihin ei tarvitse suostumusta?

Alla olevat asiat eivät tarvitse yhdistyksen suostumusta:

 • Mökin sisällä tapahtuvat korjaustyöt
 • Tavanomaiset pienet mökin tai rakennelmien korjaus- ja huoltotoimet
 • Vesijohdon uusiminen
 • Palstan ei-kiinteät kalusteet (kompostorit, grillit, pöydät, lintulaudat, ym.)


Tyyppipiirustukset

Uusien mökkien ulkoasu määritellään alueellamme voimassa olevissa tyyppipiirustuksissa. Tällä hetkellä käytössä ovat niin sanotut Reposen tyyppipiirustukset, joita on kaksi erilaista: Tyyppi I (pohja, julkisivu) ja Tyyppi II (pohja, julkisivu).

Tyyppipiirustuksissa määriteltyjä malleja ja mittoja on noudatettava mökkien ulkoasuun liittyvissä toimenpiteissä, kuten uuden varaston tai katoksen rakentamisessa.


Maalaaminen

Koska työ yhdistyksen värimallien saamiseksi alkaa vasta elokuussa 2021, mökkien maalaaminen on tänä kesänä vielä rajoitettua. Ota yhteyttä rakennustoimikuntaan, jos sinulla on mökin maalaussuunnitelmia.

 

Maksut

Rakentamiseen liittyvät maksut laskutetaan syksyn laskun yhteydessä.

Tyyppipiirustusta vaativat toimenpiteet

 • Uuden mökin rakentaminen, 170e
 • Vanhan, korjauskelvottoman mökin uudelleen rakentaminen, 170e
 • Mökin laajentaminen sallitun neliömetrimäärän puitteissa, 170e
 • Varaston rakentaminen mökin yhteyteen, 50e

Isommat rakennelmat 50e

 • Leikkimökki
 • Grillikatos
 • Kasvihuone

Pienemmät rakennelmat 20e

 • Grilli (kiinteä)
 • Pergola
 • Pesukatos
 • Terassi
 • Tulisija / hormin läpivienti katolle

Muut toimenpiteet ovat mökkiläiselle ilmaisia.

 

Alueen suojelu

Herttoniemen siirtolapuutarha-alue on suojeltu suojelumerkityllä asemakaavalla vuonna 2007 (katso myös kaavaselostus). Asemakaavan mukaan alueella olevien rakennusten, puutarhamökkien, piha-alueiden ja puutarhapalstojen kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää.

Herttoniemen siirtolapuutarha on myös museoviraston toimesta sisällytetty valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon Kumpulan siirtolapuutarhan ohella. Tämän vuoksi kaupunginmuseon tehtäviin kuuluu seurata alueemme tilaa.

Alueen suojeluun liittyvistä seikoista johtuen rakentaminen alueellamme on erityisen tarkasti säädeltyä.

 

Rakentamisen historiaa Herttoniemen siirtolapuutarhassa

Herttoniemen siirtolapuutarhassa rakentaminen ja puutarhan hoito on ollut tarkasti ohjeistettua alusta lähtien. Majat on rakennettu kaupungin laatimien tyyppipiirustusten mukaan ja niihin on saanut myöhemmin lisätä lasikuistit ja varastot kaupungin kiinteistöviraston ohjeiden mukaan. Puutarhojen istutuksia on ohjattu mallisuunnitelmin ja istutusohjein. Samalla ohjeet ovat jättäneet tilaa yksilöllisyydelle. Kiinteistövirasto ja puisto-osasto valvoivat ohjeiden noudattamista.

1990-luvulla tilanne muuttui merkittävästi. Kaupunkisuunnitteluvirasto ehdotti kaikille siirtolapuutarhoille uusia tyyppipiirustuksia. Herttoniemen yhdistys piti niitä epäonnistuneina ja ryhtyi valmistelemaan omaa ehdotustaan, jonka lähtökohtana oli perinteisten majojen ja tyylin säilyminen. Samaan aikaan Herttoniemen vuokrasopimus oli lopuillaan, eikä puutarhan jatkosta ollut varmuutta. Yhdistys ryhtyi painostamaan kaupunkisuunnitteluvirastoa laatimaan alueelle suojelevan asemakaavan. Kaupunki rupesi myös siirtämään ohjaus- ja valvontatehtäviä yhdistysten itse hoidettaviksi, tämän hoitamiseksi yhdistys laati oman rakentamisohjeensa vuonna 2000.

Rakentamisohjeet ovat olleet käytössä vuodesta 2000. Tänä aikana yhdistys on hoitanut lupien myöntämisen ja valvonnan. Käytännön kokemukset ovat vaihtelevia. Yhdistyksen ohjeiden perusajatus: perinteisten majojen kunnostus ja laajentaminen on osoittautunut onnistuneeksi. Toisaalta rakentamisohjeiden olemassaolo ja niiden tarkoitus ei ole aina ollut kaikkien rakentajien tiedossa, tai niitä ei ole koettu velvoittaviksi. Tätä asiaa yhdistys pyrkii parantamaan tiedotusta ja rakentamisen neuvontaa ja valvontaa tehostamalla.

Vuoden 2000 ohjeet olivat luonteeltaan yhdistyksen omia epävirallisia suosituksia. Asemakaavan vahvistaminen (2007) merkitsi, että siinä määritellyt seikat ovat yhdistystä ja jäseniä sitovia ja yhdistykselle on annettu kaupungin toimesta valvontavelvollisuus.

Kevään ja kesän aikana 2005 kaupunginmuseossa tehtiin Helsingin kaikista siirtolapuutarha-alueista rakennushistoriallinen selvitys arvotuksineen ja alueet dokumentoitiin valokuvaamalla.  Herttoniemen siirtolapuutarha on perustettu vuonna 1930. Asemakaavan suunnitteli asemakaava-arkkitehti Birger Brunila. Puutarhaneuvoja Elisabeth Koch laati istutussuunnitelmat. Alue on toteutettu ja säilynyt alkuperäisen maastoa myötäilevän, amfiteatterimaisen asemakaavasuunnitelman mukaisena ja kokoisena. Alueen ominaisluonne mökkeineen ja puutarhoineen on hyvin säilynyt.

Herttoniemen siirtolapuutarhan rakentamisohje hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouksessa 28.3.2021. Rakentamisohje on Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistyksen laatima ja hyväksymä ohjeisto, joka sisältää jäseniä velvoittavat säännöt koskien palstoilla tapahtuvaa rakentamista ja puutarhanhoitoa.

Yhdistyksen tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Vuokrasopimus on uusittu. Suojeleva asemakaava on vahvistettu (2007), ja yhdistyksen laatimat tyyppipiirustukset on hyväksytty. Lisäksi Herttoniemen siirtolapuutarha on yleiskaavassa luokiteltu arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi ja sittemmin Museoviraston toimesta jopa valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

- Palautetta sivusta: hspy.rakentaminen@gmail.com