Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallisena lyhennyksenä HSPY ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa puutarhaorganisaatioissa.

 2 § Tarkoitus, toiminta ja rahoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • valvoa jäsentensä yhteisiä etuja

 • ylläpitää, kehittää ja edistää siirtolapuutarhatoimintaa

 • edistää jäsenien yhteisiä henkisiä ja fyysisiä harrastuksia

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • vuokraa Helsingin kaupungilta puutarha-aluetta ja edelleen vuokraa palstoja jäsenilleen voittoa tavoittelematta

 • järjestää kokouksia, talkoita sekä juhla- ja virkistystilaisuuksia

 • harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja valistustoimintaa

 • tekee esityksiä ja aloitteita yhteiskunnan eri tahoille

 • hankkii ja omistaa tarvittavia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta sekä hoitaa sen haltuun uskottuja rakennuksia ja laitteita

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • voi harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen

 • toteuttaa varainhankintaa keräysten, arpajaisten, myyjäisten yms. avulla sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla henkilöt, jotka omistavat joko yksin tai yhdessä jonkun muun kanssa mökin Herttoniemen Siirtolapuutarhassa, jotka ovat vuokranneet palstan Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistykseltä ja jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseniksi. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatus- ja kunniajäseniä. Kannatusjäsenenä voivat olla myös erilaiset oikeuskelpoiset yhteisöt.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäseniltä perittävät liittymis-, jäsenmaksut, kannatusjäsenmaksut sekä palstakohtaiset hoitomaksut määritellään erikseen ja niistä päätetään vuosikokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista.

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus ottaen huomioon 8 §:ssa oleva rajoitus. Kannatus- ja kunniajäsenillä on vain puheoikeus. Jos kunniajäsen on ollut yhdistyksen varsinainen jäsen, hän säilyttää äänioikeutensa.

Jäsenet hyväksyy hallitus, kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan ilmoittamispäivästä. Eronneen jäsenen on suoritettava erääntyneet ja myöhemmin erääntyvät jäsenmaksut ja jäsensuhteeseen liittyvät palstakohtaiset hoitomaksut. Vuokrasuhteeseen liittyvät vuokrat ja muut maksut on suoritettava siten, kuin vuokrasopimuksessa määrätään. Vuokra määräytyy erillisellä sopimuksella vuokranantajan kanssa.

Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsen- ja muut sääntömääräiset maksut, vuokrasopimusehtojen määräämät velvoitteet tai muut sääntöihin perustuvat jäsenvelvoitteet tai hän on muutoin toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla. Jäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksestä, kun 3§:ssä tarkoitettu vuokrasuhde päättyy.

Jäsenen erottamisesta tekee päätöksen hallitus, mutta jäsenellä on oikeus vedota asiassa yhdistyksen seuraavaan kokoukseen jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Erotetulla jäsenellä on samat velvollisuudet kuin eronneella jäsenellä.

4 § Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosittain varsinaisessa syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja vuodeksi kerrallaan valitut 6 – 10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Yhtä palstaa kohden voidaan valita kerrallaan hallitukseen yksi jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitukseen valittujen henkilöiden toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallituksen tehtävänä on vastata yhdistyksen toiminnasta sekä talouden hoidosta ja valvonnasta, edustaa yhdistystä sekä asettaa tarvittavat jaostot ja toimikunnat ja määritellä niiden tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tulee kokoontua myös, jos puolet sen jäsenistä sitä vaatii, erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä ovat saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaalissa kuitenkin arpa.

5 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen tai kaksi hallituksen oikeuttamaa jäsentä, aina kaksi yhdessä.

6 § Tilit ja tilintarkastajat

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee antaa tilinpäätösehdotus tilintarkastajille vähintään yksi kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Heidät valitaan varsinaisessa syyskokouksessa tilikaudeksi kerrallaan.

7 § Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin

Varsinaisten kokousten kutsut tulee lähettää kirjeitse jokaiselle jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ja enintään yksi kuukausi ennen kokousta. Ylimääräisistä kokouksista voidaan edellä mainitussa ajassa ilmoittaa alueen ilmoitustaululla.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, varsinainen vuosikokous maaliskuun ja varsinainen syyskokous lokakuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Jos samalla palstalla on useita omistajia, jakautuu äänioikeus seuraavasti: 1 omistaja – 1 ääni, 2 omistajaa – kullakin ½ ääntä, 3 omistajaa – kullakin 1/3 ääntä, siten että yhtä palstaa kohden on käytettävissä yksi ääni. Äänioikeutta voi käyttää joku mökin omistajista valtakirjalla. Valtakirjan voi antaa myös muulle valitsemalleen henkilölle, kuitenkin niin, että kokouksessa yksi henkilö voi käyttää korkeintaan kahta ääntä (omaansa ja valtakirjalla).

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Yhdistyksen varsinaisten kokousten asiat

Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsitellään seuraavat asiat

Varsinaisen vuosikokouksen asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 – 6 äänten laskijaa

 3. todetaan kokouksen sääntöjen mukainen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen asialista

 5. esitetään vuosikertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös ja taseet sekä tilintarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

 7. vahvistetaan alkaneen toimikauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruudet sekä liittymismaksu, vuokrat ja muut jäsenyyteen liittyvät hoitomaksut

 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Varsinaisen syyskokouksen asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 – 6 äänten laskijaa

 3. todetaan kokouksen sääntöjen mukainen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen asialista

 5. valitaan yhdistyksen seuraavalle toimikaudelle hallituksen puheenjohtaja sekä 6 – 10 jäsentä

 6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja

 7. keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista ja päätetään tarvittavista varsinaiseen vuosikokouksen valmisteluun liittyvistä asioista

 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Yhdistysrekisterin hyväksyntä 6.3.1998

Päivitetty 10.9.2001