Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • valvoa jäsentensä yhteisiä etuja
 • ylläpitää, kehittää ja edistää siirtolapuutarhatoimintaa
 • edistää jäsenten yhteisiä henkisiä ja fyysisiä harrastuksia

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • vuokraa Helsingin kaupungilta puutarha-aluetta, ja edelleen vuokraa palstoja jäsenilleen voittoa
  tavoittelematta
 • hoitaa ja ylläpitää siirtolapuutarhan yhteisiä rakennuksia ja alueita
 • järjestää kokouksia, talkoita sekä juhla- ja virkistystilaisuuksia
 • harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja valistustoimintaa
 • tekee esityksiä ja aloitteita yhteiskunnan eri tahoille
 • hankkii ja omistaa tarvittavia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta
 • voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa puutarhaorganisaatioissa

3 § Rahoitus

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • veloittaa jäsenmaksuja ja muita siirtolapuutarhan toimintaan liittyviä maksuja
 • vuokrata omistamiaan tiloja yhdistyksen jäsenille ja kaupungin vuokrasopimusehtojen sen salliessa yhdistyksen ulkopuolisille tahoille
 • harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen
 • harjoittaa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa anniskelutoimintaa hallituksen niin päättäessä
 • toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä
 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja

Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianmukaiset luvat.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, osakasjäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on vuokrannut palstan Herttoniemen siirtolapuutarhan alueelta ja jonka hallitus hyväksyy yhdistyksen jäseneksi.

Varsinaisia jäseniä voi olla yksi (1) palstaa kohden. Varsinaisen jäsenen lisäksi palstan muut vuokralaiset voidaan hyväksyä osakasjäseniksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä tai henkilöitä, jotka haluavat edistää ja kannattaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniajäseneksi voi hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kaikilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus. Varsinaiset jäsenet, osakasjäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus. Kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous.

5 § Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan ilmoittamispäivästä. 

Eronneen jäsenen on suoritettava erääntyneet ja myöhemmin erääntyvät jäsenmaksut ja muut jäsensuhteeseen liittyvät palstakohtaiset maksut. Vuokrasuhteeseen liittyvät vuokrat ja muut maksut on suoritettava siten, kuin vuokrasopimuksessa määrätään. 

Varsinainen jäsen tai osakasjäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksestä, kun 4 §:ssä tarkoitettu vuokrasuhde päättyy.

6 § Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen hallituksella on valta kokonaan tai määräajaksi erottaa jäsen, joka

 • ei täytä yhdistyslain ja näiden sääntöjen 4 § mukaisia jäsenyyden edellytyksiä
 • on laiminlyönyt jäsen- tai muut sääntöjen mukaan määrätyt maksut tai muut jäsenvelvoitteet
 • on rikkonut yhdistyksen ja jäsenen välisen puutarhapalstan vuokrasopimuksen ehtoja tai niihin liittyviä maanomistajan ja yhdistyksen antamia kirjallisia määräyksiä
 • on muuten toiminut yhdistystä huomattavasti vahingoittavalla tavalla

Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota asiassa yhdistyksen seuraavaan kokoukseen jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle yhden (1) kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Erotetulla jäsenellä on samat velvollisuudet kuin eronneella jäsenellä.

7 § Sanktiot

Jos vuokralainen rikkoo vuokrasopimuksen ehtoja tai sen nojalla annettuja määräyksiä, on yhdistyksen hallituksella oikeus määrätä vuokralaisen maksettavaksi palstan vuokrasopimuksen mukainen sopimussakko.

Ennen sopimussakon määräämistä hallituksen tulee antaa vuokralaiselle kirjallinen huomautus ja varata vuokralaiselle tilaisuus antaa kirjallinen vastine. Mikäli vuokralaisen vastine ei anna aihetta asian uudelleen arvioimiseen, hallituksen tulee varata vuokralaiselle kohtuullinen aika rikkomuksen korjaamiseen sopimussakon uhalla tai ilmoittaa vuokralaiselle, että rikkomuksen toistuminen voi johtaa sopimussakon määräämiseen.

Palstan vuokrasopimuksen ehtojen tai sen nojalla annettujen määräysten olennainen tai jatkuva rikkominen voi johtaa palstan vuokrasopimuksen purkamiseen tai irtisanomiseen. Palstan vuokrasopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen perustellusta esityksestä.

8 § Yhdistyksen maksut

Yhdistyksen kevätkokous päättää

 • jäseniltä perittävät liittymis- ja jäsenmaksut
 • palstakohtaiset kulutusmaksut
 • puutarha-alueen hoitoon liittyvät maksut
 • yhteisiin palveluihin liittyvät kulutus- ja investointimaksut

Palstoista perittävän vuokran määrä määräytyy Helsingin kaupungin ja Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry:n välisessä vuokrasopimuksessa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

9 § Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan ja hallituksen toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä tai osakasjäseniä. Yhtä palstaa kohden voidaan hallitukseen valita
kerrallaan yksi (1) jäsen. 

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallituksen tehtävänä on vastata yhdistyksen toiminnasta, talouden hoidosta, valvonnasta sekä asettaa tarvittavat jaostot ja toimikunnat ja määritellä niiden tehtävät. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tulee kokoontua myös, jos puolet sen jäsenistä sitä vaatii, erityisesti ilmoitettua asiaa varten. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä ovat saapuvilla. Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaalissa kuitenkin arpa.

10 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen tai kaksi hallituksen oikeuttamaa jäsentä, aina kaksi yhdessä.

11 § Tilin- ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja sekä yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja. Heidät valitaan varsinaisessa syyskokouksessa tilikaudeksi kerrallaan. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. 

Yhdistyksen tilit ja asioiden hoitoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle vähintään yksi (1) kuukausi ennen kevätkokousta. 

Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan on jätettävä kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

12 § Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin

Varsinaisten kokousten kutsut tulee lähettää kirjeitse tai sähköpostilla jokaiselle jäsenelle vähintään kaksi (2) viikkoa ja enintään yksi (1) kuukausi ennen kokousta. Ylimääräisistä kokouksista tulee edellä mainitussa ajassa ilmoittaa yhdistyksen kotisivuilla, sähköpostilla sekä kesäkautena alueen ilmoitustauluilla. 

13 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, varsinainen kevätkokous maaliskuun aikana ja varsinainen syyskokous lokakuun aikana. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella jäsenellä jokaista palstaa kohden käytettävissä yksi (1) ääni. Varsinaisen jäsenen sijasta voi saman palstan osakasjäsen käyttää valtakirjalla varsinaisen jäsenen äänioikeutta. 

Varsinainen jäsen tai osakasjäsen voi valtakirjalla käyttää yhden (1) toiseen palstaan liittyvän äänioikeuden. Valtakirjaedustus on muissa tapauksissa kielletty. 

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen sitä yhdistyksen kokousta, jossa asia halutaan saada käsiteltäväksi. 

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan vaaleissa, ratkaistaan päätös arvalla. Muissa asioissa äänten mennessä tasan päätökseksi tulee kokouksenpuheenjohtajan kannattama mielipide.

14 § Yhdistyksen varsinaisten kokousten asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen sääntöjen mukainen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen asialista
 5. esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. vahvistetaan alkaneen toimikauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kulutus- hoito- ja investointimaksujen suuruudesta
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen sääntöjen mukainen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen asialista
 5. valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja
 6. valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen
 7. valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja
 8. valitaan seuraavaksi toimikaudeksi toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja
 9. keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista ja päätetään tarvittavista varsinaiseen kevätkokouksen valmisteluun liittyvistä asioista
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Voimassaolon alku: 21.06.2023 11:24:26